Deelname voorwaarden

01
Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de door de Stichting Voetbalschool Regio Utrecht, gevestigd te Utrecht aan het adres  Koningsweg 320 ,(hierna te noemen: de Stichting) georganiseerde voetbal-en/of keepertrainingen.

02
Aanmelding voor deelname aan de voetbal-en keepertrainingen van de Stichting voor jongens en meisjes kan uitsluitend door volledige invulling en verzending van het digitale inschrijfformulier via de site www.voetbalschoolutrecht.nl.

03
Ieder digitaal verzonden inschrijfformulier dient met toestemming van de ouders en/of verzorger(s) van de betreffende deelnemer(s) te zijn ingevuld en verzonden.

04
Door het versturen van het digitale inschrijfformulier, verklaart de deelnemer(s) alsmede de ouder(s)/ verzorger(s) zich expliciet akkoord met de toepasselijkheid van deze deelnamevoorwaarden.

05
Aanmelding voor deelname is voor de hele periode van 10 trainingen voor beide scholen.

06
Bij  tussentijdse afmelding van de zijde van de deelnemer vindt geen restitutie van lesgeld plaats.

07
Bij foutieve inschrijving van deelnemer(s) zullen er € 25,00 administratiekosten in rekening worden gebracht/verrekend.

08
Indeling van deelnemers in de verschillende leeftijdsgroepen vindt plaats op volgorde van binnenkomst. De Stichting heeft het recht van voornoemde wijze van plaatsing af te wijken.

09
De Stichting heeft het recht foto’s e.d. van activiteiten op haar website/facebook te plaatsen en/of voor promotionele doeleinden te gebruiken, tenzij er voor aanvang van de sessie schriftelijk bezwaar is ingediend.

10
De kosten van deelname dienen direct bij digitale aanmelding via het betalingssysteem Ideal betaald te worden. Indien de betaling niet direct bij digitale inschrijving wordt voldaan, vervalt het recht op deelname aan de lessen.

11
De trainingen van de Voetbal-en Keepersschool vinden plaats onder leiding van ervaren en door de KNVB gekwalificeerde en gediplomeerde trainers en door ons geselecteerde ervaren begeleiders.

12
De Stichting is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van lichamelijk- of materieel letsel voortvloeiende uit de door de Stichting geboden activiteiten.

13
De deelname aan alle door de Stichting aangeboden activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.

14
Indien door overmacht, extreme weersomstandigheden en/of andere onvoorziene bijzondere omstandigheden de trainingen geen doorgang kunnen vinden, zullen deze waar mogelijk worden ingehaald. Bij afgelasting zal e.e.a. tijdig op de site www.voetbalschoolutrecht.nl en op Facebook worden vermeld. Alsdan vindt er echter geen restitutie van lesgeld plaats.

15
Iedere deelnemer is verplicht om het door de voetbalschool geleverde kleding ( rode Nike tenue voorjaar 2020) te dragen. Voor schoeisel  zonder afschroefbare noppen dient men zelf zorg voor te  dragen.

16
Bij ziekte of een andere reden van afwezigheid dient een deelnemer zich tijdig en voorafgaand aan betreffende les via de mail af te melden. E-mail adres is: info@voetbalschoolutrecht.nl.

17
In gevallen waarin deze deelnamevoorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de Stichting.

18
De Stichting is gerechtigd, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze voorwaarden gedurende de looptijd te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen zonder dat de Stichting daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer(s). Wijziging, staking of aanpassing van de deelnamevoorwaarden zal door de Stichting bekend gemaakt worden via de site www.voetbalschoolutrecht.nl.

19
Op deze deelnamevoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.